House of Hope

Stichting House of Hope is een buurtorganisatie met drie inloophuizen in Rotterdam-Zuid, in de wijken Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard.

Eengroot aantal bewoners van deze wijken leeft in armoede en eenzaamheid. Veel van hen kampen met werkloosheid, schulden en een onzekere huisvestingssituatie.

Ook zijn er in deze kinderrijke buurten veel gebroken relaties en één-ouder-gezinnen. In 2004 is House of Hope gestart als initiatief vanuit de International Christian Fellowship-gemeente in Rotterdam. Inmiddels is de organisatie gegroeid tot een community van 350 vrijwilligers en zestien betaalde medewerkers. House of Hope verzorgt sociaal, diaconaal en pastoraal werk voor de volle breedte van de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij willen de mensen, in de diverse wijken waar we actief zijn, vanuit naastenliefde dienen met laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten. We richten ons vooral op de moeilijk bereikbare groepen en degenen die vanwege complexe omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen.

Iedere dag kunnen wijkbewoners terecht in onze huiskamer-inloop voor een bakje koffie en een luisterend oor. Ook bezoeken wij mensen thuis. We zien mensen en hun talenten en stimuleren hen om te participeren als vrijwilliger en deel te worden van de ‘familie’. Zo zorgen we met en voor wijkbewoners voor....

Meer leven in de wijk!

SKIN Rotterdam

SKIN-Rotterdam ontwikkelt verschillende activiteiten voor haar achterban, de internationale en migrantenkerken in Rotterdam. Centrale doel is om de leiding van de kerken, die voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat, toe te rusten om hun vrijwilligerswerk voor de gemeenschap optimaal te kunnen doen.

In 2018 hebben ze in totaal 113 kerken bereikt, waarvan er 8 autochtoon waren en de overige internationaal. 74 kerken hebben een beroep gedaan op individuele begeleiding & advies door SKIN-Rotterdam, en 335 mensen uit 68 kerken hebben deelgenomen aan projecten en/of bijeenkomsten.

Projecten betroffen o.a.: Taalplan, Consolidatie & Uitbreiding, Werkkracht (onbenutte talenten), Welkom Onthaal (Kerken & Vluchtelingen), Coach aan de Keukentafel (WMO-loket) en Women in Ministry. SKIN-Rotterdam geeft advies en organiseert cursussen, informatie- en netwerkbijeenkomsten om de samenwerking en uitwisseling te stimuleren.

Thema’s die in de projecten, cursussen en bijeenkomsten aan de orde kwamen waren: Nederlandse taal, arbeidsmarktparticipatie, huisvesting, financieel beheer, projectmatig werken, vrouwelijk leiderschap, huwelijksdwang, opvoeding, jeugdwerk, dementie onder oudere migranten, privacywet (AVG), politiek debat, opvang en  integratie van vluchtelingen. De kerken worden zo versterkt en toegerust voor hun werk met verschillende doelgroepen in de gemeenschappen en de samenleving.

Stem in de Stad

Vroeger had Wim weinig begrip voor daklozen: “Ik vond dat het hun eigen schuld was. Daar kijk ik nu anders tegenaan. Je kunt er soms niets aan doen. Het is een samenloop van omstandigheden. Probeer iemand niet te veroordelen. Je kent het verhaal erachter niet. Het heeft voor mij verschil gemaakt dat mensen naar mij omgekeken hebben.” 
Wim  (58) is niet verslaafd of in de war. Toch leefde hij, nadat zijn huwelijk stuk liep, zes maanden op straat: “Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens dakloos zou worden. Ik kan nog steeds amper geloven dat ik dit heb meegemaakt.” Omdat hij niet verslaafd was en geen psychiatrisch patiënt, kwam hij niet in aanmerking voor hulp of nachtopvang. Dat was moeilijk.

Uiteindelijk kwam hij bij Stem in de Stad: “De straatpastor keek naar me om en zo kreeg ik voor een maand een plaatsje in de nachtopvang van het Leger des Heils. Die dertig dagen heb ik gebruikt om alles te regelen: postadres verzorgen, sociale uitkering aanvragen, kamer zoeken. Het is gelukt. Ik heb nu weer een dak boven mijn hoofd.” 

Het Aanloopcentrum  is het kloppende hart van Stem in de Stad. 11 dagdelen, 7 dagen per week, is Stem in de Stad open en bieden totaal 65 vrijwilligers een kop koffie, een luisterend oor en hartelijkheid.  Het gaat om de ontmoeten van onze mede-stadsgenoot die eenzaam, ver van land en familie, thuisloos en soms huisloos is. Die problemen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt. Sociale eenzaamheid komt op alle leeftijden voor, en in alle sociale lagen. Het ontmoeten bij Stem in de Stad gaat om echt menselijk contact tussen elkaar. Inclusie in plaats van afstandelijk en buitensluitend.  Bij Stem in de Stad zijn er sociale en medische spreekuren waar gasten terecht kunnen. Schuldhulpmaatje heeft een plek in huis en in het Nieuwe Wereldhuis kun je als vluchteling meedoen aan cursussen of aansluiten bij het Vrouwencafé. En drie keer per week is er een warme maaltijd voor wie dat nodig heeft. Meer dan 250 vrijwilligers dragen Stem in de Stad. Al meer dan dertig jaar.

www.stemindestad.nl

Drugspastoraat Amsterdam

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico's van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens:

Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook de grondhouding van het  Drugspastoraat Amsterdam. Ze accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren zij samen hun band met God en medemens.

Het Drugspastoraat Amsterdam loopt belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Ze staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
Het Drugspastoraat Amsterdam biedt niet zozeer directe hulp maar wijst eerder de weg naar de hulpverlening. Ze kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Protestantse diaconie

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen ze dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!